Algemene Voorwaarden van Ladot cosmetics:

Bedrijf:

  • Ladot cosmetics
  • Militaireweg 36
  • 1562 HA Krommenie
  • Kvk nr 5441001
  • tel: 0031(0) 75 7715 796
  • Versie geldig vanaf 01-10-2020

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ladot cosmetics en op iedere tussen Ladot cosmetics en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Ladot cosmetics.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ladot cosmetics behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ladot cosmetics erkend.

1.4 Ladot cosmetics garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.3 Aan de leveringsplicht van Ladot cosmetics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ladot cosmetics geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien Ladot cosmetics het termijn overschrijdt, moet de afnemer Ladot cosmetics in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om alsnog te leveren. Bij overschrijding van een termijn is Ladot cosmetics niet schadeplichtig.

2.5 Indien de bestelling van de afnemer bestaat uit meerdere producten en er één of meerdere producten niet op voorraad zijn, heeft Ladot cosmetics het recht om te wachten met levering en verzending totdat alle producten tezamen kunnen worden verstuurd.

2.6 Alle bestellingen bij Ladot cosmetics dienen vooraf betaald te worden. Ladot cosmetics start het proces van levering pas op het moment dat de complete bestelling betaald is.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Ladot cosmetics is niet verplicht te leveren conform deze druk- en zetfout.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden achteraf bij uw bestelling opgeteld.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Ladot cosmetics. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Na melding heeft de klant 14 dagen de tijd om te retourneren. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na melding van retour aan Ladot cosmetics retourneren, conform de door Ladot cosmetics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Ladot cosmetics zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ladot cosmetics binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

4.3 Indien de afnemer niet binnen het door Ladot cosmetics gestelde termijn gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht is de koop een feit.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ladot cosmetics, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ladot cosmetics. Ladot cosmetics houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of levering.

5.2 Ladot cosmetics respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Ladot cosmetics maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Ladot cosmetics staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De afnemer dient bij ontvangst van de bestelling de producten direct te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ladot cosmetics) deze gebreken direct na ontdekking van het gebrek (uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst) schriftelijk te melden aan Ladot cosmetics. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Ladot cosmetics gegrond worden bevonden, zal Ladot cosmetics de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Ladot cosmetics bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ladot cosmetics) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ladot cosmetics gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ladot cosmetics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Ladot cosmetics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ladot cosmetics en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

6.6 Het garantietermijn is gelijk aan het fabrieksgarantietermijn. Ladot cosmetics is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van producten, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik/toepassing van producten.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Ladot cosmetics zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ladot cosmetics slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Ladot cosmetics gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Ladot cosmetics kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Ladot cosmetics en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door Ladot cosmetics bevestigd is.

8.2 Ladot cosmetics behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 Ladot cosmetics heeft altijd het recht om een bestelling te weigeren c.q. annuleren binnen 5 werkdagen na bestelling. Bijvoorbeeld indien het product niet op voorraad of niet meer leverbaar is.

8.4 Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product.

8.5 Een afnemer dient altijd vooruit te betalen, voordat Ladot cosmetics overgaat tot levering/uitvoering van de overeenkomst.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ladot cosmetics gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Ladot cosmetics heeft alle rechten ten aanzien van het intellectueel eigendom. De afnemer is niet toegestaan om informatie of beeldmateriaal van de webshop te kopiëren of openbaar te maken.

10. Overmacht

10.1 Ladot cosmetics is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ladot cosmetics alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Ladot cosmetics behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ladot cosmetics gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Ladot cosmetics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ladot cosmetics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Ladot cosmetics aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ladot cosmetics zolang de afnemer de vorderingen van Ladot cosmetics uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Ladot cosmetics wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Ladot cosmetics geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ladot cosmetics of een door Ladot cosmetics aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ladot cosmetics haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ladot cosmetics zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant gevestigd/woonachtig is in het buitenland.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ladot cosmetics en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant kennis, tenzij het een consument betreft dan wordt het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Klachtenregeling

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15. Betaling

15.1 Bestellingen geplaatst op Ladot cosmetics dienen altijd vooraf betaald te worden. Ladot cosmetics gaat pas tot levering van de bestelling over op het moment dat de bestelling betaald is en op de rekening van Ladot cosmetics bijgeschreven is.

15.2 Op betalingen via IDeal en Mister Cash zijn de voorwaarden van IDeal en Mister Cash van toepassing. Hierop kan Ladot cosmetics geen enkele invloed uitoefenen.

16. Verplichtingen klant

16.1 De afnemer is verplicht de persoonsgegevens, die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de bestelling, aan Ladot cosmetics te verstrekken.

16.2 Op het moment dat de afnemer niet alle benodigde gegevens , die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de bestelling, verstrekt hoeft Ladot cosmetics de bestelling niet te accepteren totdat alle benodigde gegevens zijn alsnog zijn verstrekt door de afnemer.

16.3 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een juist en volledig adres. Indien de bestelling op een verkeerd of oud adres geleverd wordt is de afnemer hier aansprakelijk voor.

16.4 De afnemer dient zijn/haar gegevens naar waarheid in te vullen.

16.5 Indien Ladot cosmetics het vermoeden heeft dat de afnemer zijn/haar gegevens niet naar waarheid in heeft gevuld, mag Ladot cosmetics de bestelling weigeren.

17. Opschorting, ontbinding en beëindiging overeenkomst/koop

17.1 Indien de afnemer niet betaald, wordt de overeenkomst opgeschort totdat de bestelling door de afnemer betaald is en bijgeschreven op de rekening van Ladot cosmetics.

17.2 Indien de afnemer niet voldoet aan de algemene voorwaarden of komt te overlijden, mag de overeenkomst door Ladot cosmetics ontbonden worden.

18. Aanbod

18.1 Ladot cosmetics mag het aanbod (de producten, verzendkosten, prijzen, leveringstermijnen, acties en aanbiedingen) ten alle tijden wijzigen.

Algemene Voorwaarden van Ladot cosmetics, gevestigd te Krommenie, met KvK nummer: 5441001. Versie geldig vanaf 27-07-2016